روز سه شنبه 95/10/14 ساعت 10-11برنامه آموزشی آسیب های اجتماعی توسط کارشناس خانم پرخو در مدرسه فضیلت برگزار می گردد.

روز سه شنبه 95/10/21 ساعت 10-11برنامه آموزشی آسیب های اجتماعی توسط کارشناس خانم پرخو در مدرسه فضیلت برگزار می گردد.

روز سه شنبه 95/10/28 ساعت 10-11برنامه آموزشی آسیب های اجتماعی توسط کارشناس خانم غفوری در مدرسه فضیلت برگزار می گردد.

روز سه شنبه 95/11/05 ساعت 10-11برنامه آموزشی آسیب های اجتماعی توسط کارشناس خانم غفوری در مدرسه فضیلت برگزار می گردد.

روز دوشنبه 95/11/11 ساعت 10-11برنامه آموزشی آسیب های اجتماعی توسط کارشناس خانم حسینی در مدرسه فضیلت برگزار می گردد.

روز دوشنبه 95/11/18 ساعت 10-11برنامه آموزشی آسیب های اجتماعی توسط کارشناس خانم حسینی در مدرسه فضیلت برگزار می گردد.

*مدرسه فضیلت واقع در خیابان خاوران-خیابان منصور شرقی-خیابان خیرعلی عباسی مدرسه راهنمایی فضیلت می باشد*